Boston Red Sox

Manager: Glenn Pressy

Fenway Park