Palos Hills Pirates

Manager: Glenn Pressy

Chase Field